Romantika (2016)

Music: Harry Polsky.

Lyrics:

Martins Poliakovsky (2, 3, 5, 6, 8);
- Martins Kits (10);
Yulia Selyuzhitskaya (9);
- Alexander Ryabchun
(7).

 Vocal:

- Martins Kits (2, 3, 5, 6, 8, 10);
- Harry Polsky (7);
- Angela Serkevich and Yulia Selyuzhitskaya (9).